Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle GDPR

 1. Jméno a adresa správce

Správce ve smyslu nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dalších národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států tak jako jiných právních nařízení o ochraně osobních údajů je:


Peidara Dvůr s.r.o.

Ovesné Kladruby 5

p. 353 01 Mariánské Lázně

Česká republika

E-Mail: geschaeftsfuehrung@pdvur.eu

Webová stránka: www.pdvur.eu

 1. Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů/uživatelek zpracováváme zásadně jen pokud to je nutné pro poskytnutí funkční webové stránky a našich obsahů a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů/uživatelek probíhá zpravidla jen se souhlasem uživatele/uživatelky. Výjimka platí v těch případech, ve kterých předcházející souhlas není ze skutečných důvodů možný a kdy je zpracování údajů dovoleno právními předpisy.


 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud si pro procesy zpracování osobních údajů vyžádáme souhlas subjektu údajů, platí jako právní základ čl. 6 odst.  1 písm. a) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těcho údajů (GDPR.). Při zpracování osobních údajů, které jsou nutné k naplnění smlouvy, jejíž smluvní strana je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Toto platí i pro procesy zpracování, které jsou nutné pro realizaci předsmluvních opatření.


Pokud je zpracování osobních údajů nutné kvůli splnění právní povinnosti, které náš podnik podléhá, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR jako právní základ.


Pro případ, že životu důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby zpracování osobních dat vyžadují, slouží čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR jako právní základ.

Jestliže je zpracování nutné k zachování oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetích stran a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad zájmy, které byly jmenované na začátku, je čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR základem pro zpracování.

 1. Výmaz dat a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo znepřístupněny, jakmile zanikne důvod pro uložení. Poté mohou být data nadále uložena, pokud to stanoví evropský nebo národní zákonodárce v právních nařízeních Unie, zákonech a jiných předpisech, kterým jako správce podléháme. Znepřístupnění nebo výmaz údajů proběhne také tehdy, pokud doba uložení, kterou jmenované normy předepisují, vyprší, až na případ, že pro uzavření smlouvy nebo její naplnění je další uložení údajů nutné.

 1. Poskytnutí webové stránky a vytváření souboru protokolu

 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém spuštění naší internetové stránky náš systém automatizovaně zaznamenává údaje a informace ze systému počítače, který stránky spouští. Při tom jsou shromažďovány následující údaje:

 1. Informace o typu prohlížeče a používané verzi

 2. Operační systém uživatele /uživatelky

 3. Poskytovatel internetových služeb uživatele/uživatelky

 4. IP adresa uživatele/uživatelky

 5. Datum a čas přístupu

 6. Webové stránky, ze kterých systém uživatele/uživatelky přistupuje na naši internetovou stránku

 7. Webové stránky, které byly systémem uživatele/uživatelky přes naši webovou stránku spuštěny

 8. Tyto údaje jsou taktéž ukládány v souborech protokolu našeho systému. Uložení těchto údajů spolu s dalšími osobními údaji uživatele/uživatelky neprobíhají.

 1. Právní základ pro zpracování údajů


Právní základ pro dočasné uložení údajů a souborů protokolu je čl.  6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nutné, aby webová stránka mohla být odeslána do počítače uživatele/uživatelky. Proto musí být IP adresa uživatele/uživatelky po dobu relace uložena.


Uložení souborů protokolu je prováděno, aby byla zajištěna funkčnost webové stránky. Kromě toho nám tyto údaje slouží k optimalizaci webové stránky a zajištění bezpečnosti našich informačnětechnických systémů. Vyhodnocování údajů k marketingovým účelům v souvislosti s tím neprobíhá.


K těmto účelům patří také náš oprávněný zájem na zpracování údajů dle článku 6 odstavce  1 písmena f) GDPR.


K uložení do souborů protokolu dochází, aby byla zajištěna funkčnost webové stránky. Kromě toho nám údaje slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění zabezpečení našich informačních systémů. K vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti nedochází.

K těmto účelům patří také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


 1. Doba uložení

Údaje jsou vymazávány jakmile už nejsou nutné pro dosažení účelu jejich shromažďování. V případě zaznamenávání údajů pro účely poskytnutí webové stránky je to tehdy, když je příslušná relace ukončena.


V případě uložení údajů v souborech protokolu k tomu dochází nejpozději po sedmi dnech. Uchovávání údajů, které toto přesahuje, je možné. V tomto případě se IP adresy uživatelů/uživatelek vymazávají nebo jsou změněny tak, že přiřazení k volajícímu klientovi už není možné.


 1. Možnost vznesení námitky a možnost výmazu

Zaznamenávání údajů pro účely poskytnutí webové stránky a uložení údajů v souborech protokolu jsou pro provoz internetové stránky nezbytně nutné. Uživatelé/uživatelky proto nemají možnost vznést námitky.

 1. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

 1. Popis a rozsah zpracování dat

Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít k navázání kontaktu elektronickou cestou. Pokud uživatel/uživatelka tuto možnost využije, jsou nám údaje zadané do vstupní masky zaslány a uloženy.


Jsou to:


 • jméno

 • příjmení

 • telefonní číslo

 • e-mailová adresa

 • detaily o cestě

V okamžiku odeslání zprávy se uloží do paměti i následující údaje:

 1. IP adresa uživatele/uživatelky

 2. datum a okamžik registrace

Pro zpracování údajů je v rámci procesu odeslání vyžádán Váš souhlas a je odkázáno na toto prohlášení o ochraně údajů.


Alternativně je možné navázat kontakt prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V tomto případě jsou ukládány osobní údaje uživatele/uživatelky zaslané e-mailem.


Třetím stranám se údaje v souvislosti s tím neposkytují. Údaje jsou používány výhradně pro zpracování konverzace.


 1. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je, pokud uživatel/uživatelka vyjádřil(a) souhlas, čl. 6 odst.  1 písm. a) GDPR.


Právním základem pro zpracování údajů, které jsou v souvislosti s doručením e-mailu předávány, je čl.  6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


 1. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží jen ke zpracování navázaného kontaktu. Pokud byl kontakt navázán e-mailem, přistupuje k tomu také potřebný oprávněný zájem na zpracování údajů.


Další osobní údaje, které jsou zpracovávány během procesu odesílání, slouží k tomu, aby se zamezilo zneužívání kontaktního formuláře a aby byla zajištěna bezpečnost našich informačnětechnických systémů.


 1. Doba uložení

Údaje se vymazávají, jakmile už nejsou pro dosažení cíle jejich shromažďování potřeba. U osobních údajů ze vstupních masek kontaktního formuláře a těch, které byly zaslány e-mailem, k tomu dochází v případě, kdy je daná konverzace s uživatelem/uživatelkou ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, když lze z okolností usoudit, že je daná záležitost definitivně vyjasněna.


Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po ukončení sedmidenní lhůty.


 1. Možnost vznešení námitek a možnost vymazání

Uživatel/uživatelka mají kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pokud nás uživatel/uživatelka zkontaktují prostřednictvím e-mailu, mohou kdykoliv vznést námitky proti uložení svých osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace dále pokračovat.


Souhlas lze odvolat a námitky lze vznést kdykoliv prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese geschaeftsfuehrung@pdvur.eu nebo písemně na adrese Peidara Dvůr s.r.o., Ovesné Kladruby 5, p. 353 01 Mariánské Lázně, Tschechische Republik.


Všechny osobní údaje, které byly uloženy v souvislosti s navázáním kontaktu, budou v tomto případě vymazány.

 1. Analýza webu prostřednictvím Matomo (dříve PIWIK)

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Na naší webové stránce využíváme k analýze chování našich uživatelů/uživatelek na internetu svobodný a open source software Matomo (dříve PIWIK). Tento software umísťuje na počítači uživatele /uživatelky cookies. Pokud budou prostřednictvím naší webové stránky spuštěny jednotlivé stránky, budou uloženy následující údaje:

 1. 2 B IP adresy vyvolávajícího systému uživatele/uživatelky

 2. spuštěná webová stránka

 3. webová stránka, ze které se uživatel /uživatelka dostal(a) na spuštěnou webovou stránku (referrer)

 4. podstránky, které budou spuštěny ze spuštěné webové stránky

 5. doba setrvání na webové stránce

 6. četnost spouštění webové stránky

Software přitom pracuje výhradně na serverech naší webové stránky. Osobní údaje uživatelů/uživatelek jsou uloženy jen tam. Třetím stranám se údaje nezpřístupňují.


 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů/uživatelek je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů uživatelů/uživatelek nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů/uživatelek na internetu. Díky vyhodnocení získaných dat jsme schopni sestavit informace o užívání jednotlivých komponentů naší webové stránky. Toto nám pomáhá soustavně zlepšovat její uživatelský komfort. K těmto účelům patří také náš oprávněný zájem na zpracování údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Díky zanonymizování IP adresy je na zájem uživatelů/uživatelek na ochranu osobních údajů dostatečně dbáno.

 1. Doba uložení

Údaje jsou vymazávány, jakmile už pro účel našich záznamů nejsou nutné. V našem případě je to nejpozději po 26 měsících.
 1. Možnost vyjádření námitek a možnost vymazání

Cookies jsou ukládány na počítači uživatele/uživatelky a jsou z něho přenášeny naši stránku. Proto máte jako uživatel/uživatelka také plnou kontrolu nad užíváním cookies. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Cookies, které již jsou uloženy, lze kdykoliv vymazat. To je možné také automatizovaně. Pokud budou cookies pro naši webovou stránku deaktivovány, je možné, že nebudou moci být v plném rozsahu využívány všechny její funkce.

Bližší informace k nastavení soukromé sféry software Matomo najdete pod následujícím odkazem: https://matomo.org/docs/privacy/.


 1. Práva subjektu údajů

Pokud se zpracovávají Vaše osobní data, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vůči správci máte následující práva:


 1. Právo na přístup k informacím

Můžete od správce vyžádat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou námi zpracovávány.

Pokud k takovému zpracování dochází, můžete od správce vyžádat zprávu o následujících informacích:

(1) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

(2) kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány

(3) příjemce/příjemkyně popř. kategorie příjemců (příjemkyň), kterým osobní údaje, které se Vás týkají, zpřístupněny byly nebo ještě budou;

(4) plánovaná doba uložení osobních údajů, které se Vás týkají, nebo, pokud k ní nejsou žádné konkrétní údaje, kritéria pro stanovení doby uložení;

(5) existence práva na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, práva na omezení zpracování správcem nebo práva vznést proti tomuto zpracování námitku;

(6) existenci práva na stížnost u dozorového úřadu

Máte právo požadovat informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byli informováni o vhodných zárukách dle čl. 46 GDPR.

 1. Právo na opravu

Máte vůči správci právo na opravu a/nebo na doplnění, pokud jsou zpracovávaná osobní data, která se Vás týkají, nesprávná nebo neúplná. Správce musí opravu provést bez odkladu.

 1. Právo na omezení zpracování

Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají:

(1) pokud popíráte správnost osobních dat, která se Vás týkají, na dobu, která správci umožňuje, správnost osobních údajů prověřit;

(2) pokud je zpracování protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte omezení užívání osobních dat;

(3) pokud správce již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale Vy je potřebujete pro uplatnění, výkon a obhajobu právních nároků , nebo

(4) pokud jste vznesli námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi důvody

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, smějí být tyto údaje – s výjimkou jejich uložení – zpracovány jen s Vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu či obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické či právnické osoby či z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud bylo zpracování dle výše uvedených předpokladů omezeno, budete správcem informováni před tím, než omezení bude zrušeno.

 1. Právo na výmaz

 1. Povinnost provést výmaz

Od správce můžete požadovat, aby osobní údaje, které se Vás týkají, byly bez odkladu vymazány, a správce je povinnen tyto údaje bez odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto následujících důvodů:

(1) Osobní údaje, které se Vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažděny nebo jiným způsobem zpracovány.

(2) Odvoláte svůj souhlas, o který se zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. a) oder čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR opíralo, a neexistuje další právní důvod pro zpracování.

(3) Vznesete dle čl. 21 odst. 1 GDPR námitku proti zpracování a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 2 GDPR.

(4) Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovány protiprávně.

(5) Výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, je nutný ke splnění právní povinnosti dle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

(6) Osobní údaje, které se Vás týkají, byly shromážděny v souvislosti se službami nabízenými informační společností dle čl. 8 odst. 1 GDPR.

 1. Informování třetích stran

Pokud správce osobní údaje, které se Vás týkají, zveřejnil a je dle čl. 17 odst. 1 GDPR povinen je vymazat, učiní tedy s ohledem na dostupnou technologii a na náklady na provedení přiměřená opatření, také technického rázu, aby informoval správce, kteří osobní data zpracovávájí, že jako subjekt údajů žádáte vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopie či replikace.

 1. Výjimky

Právo na výmaz neexistuje, jestliže je zpracování nezbytné

(1) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

(2) pro naplnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování údajů dle práva Unie nebo členského státu, jimž správce podléhá, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) tak jako čl. 9 odst. 3 GDPR;

(4) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely dle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v části a) znemožnilo nebo vážně omezilo uskutečnění cílů tohoto zpracování

(5) pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Právo na informace

Pokud jste vůči správci uplatnil(a) právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je povinen všem příjemcům (přijemkyním), kterým zpřístupnil osobní údaje, které se Vás týkají, tuto opravu, výmaz nebo omezení oznámit, ledaže se to prokáže jako nemožné nebo spojené s nepřiměřeným úsilím.

Máte právo, aby Vás správce o těchto příjemcích/příjemkyních informoval.

 1. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a jejichž zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR. Správce osobní údaje, které se Vás týkají, dále nezpracovává, ledaže může doložit závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží uplatnění, provedení a obhajobu právních nároků.

 1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se netýká zákonnosti zpracování provedeného na základě souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny další správněprávní nebo právní opravné prostředky soudu máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého pobytu, místa výkonu svého zaměstnání nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, která se Vás týkají, porušuje GDPR.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele/stěžovatelku o stavu řešení stížnosti a jejích výsledcích jako i o možnosti opravných prostředků soudu dle čl. 78 GDPR.